Katedra gotycka jako tekst kultury
  • sama budowla nie jest celem samym w sobie, ale powtarza boskie dzieło stworzenia (idea makrokosmosu)
  • katedra jako Dom Boży
  • podziały konstrukcyjne: logiczne i hierarchiczne, uporządkowane (paralelizm, symetria)
  • precyzja i logika: poszczególne elementy katedry same "mówią" o swoich funkcjach odpowiadając zasadzie czytelności, np. klarowny schemat portalu wyjaśnia jego treść narracyjną
  • pomimo bogactwa motywów, katedra jest całością uporządkowaną, niechaotyczną, każdy element wiedzy świata chrześcijańskiego ma tu swoje miejsce
  • światło wpadające do katedry wyraża naturę bożą, a także łaskę bożą, oświecenie duszy
  • Biblia pauperum - można ją porównać do komiksu dla niepiśmiennych wiernych (witraże, rzeźby)
  • przekonanie, że poprzez świat materialny można poznać naturę Boga-Stwórcy
  • alegoria i symbole: np. plan krzyża i miejsce w nim ołtarza, jego orientacja na wschód (ku Jerozolimie), znaczenie liczby 3 (św. Trójca) i 12 (np. 12 filarów jak 12 apostołów), podział na prawą i lewą stronę (dobro i zło)