XVIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - gala laureatów

23 marca 2012r.

Wyłoniono lau­re­atów wro­cław­skiej edy­cji XVIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Jury wy­brało naj­lep­szych wo­lon­ta­riu­szy ze szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych spo­śród 52 zgło­szo­nych kandydatów. Nasza koleżanka Ela Duszyńska została jedną z "wspaniałych". Zawsze tłu­ma­czę so­bie i in­nym, iż osoby do­tknięte cho­robą są wy­jąt­kowe, gdyż Bóg wy­brał je, wie­dząc, że so­bie po­ra­dzą — mówi Ela. Brała udział w świą­tecz­nej zbiórce żyw­no­ści dla Banku Żyw­no­ści, ze­brała w kla­sie pie­nią­dze na Górę Grosza. Zorganizowała Mikołajki w szpi­talu dzie­cię­cym im Korczaka, gdzie wraz z in­nymi uczniami za­ba­wiała dzieci w dniu świę­tego Mikołaja (za ze­brane wcze­śniej pie­nią­dze za­ku­pili gry dla dzie­cia­ków). Kolejna ak­cja ko­or­dy­no­wana przez Elę przed świę­tami to Szlachetna Paczka, ad­re­so­wana do bied­nych ro­dzin, aby mo­gły rów­nież spę­dzić god­nie święta. Jest ko­or­dy­na­torką Akcji Mogiłę Dziada Pradziada Ocal od Zapomnienia — zbie­rała pie­nią­dze w szkole na znisz­czone groby na­szych przod­ków na Wschodzie. Obecnie udziela bez­płat­nych ko­re­pe­ty­cji dla dzieci z domu dziecka. Gdy wkro­czy w do­ro­słość, chce od­da­wać krew, ale rów­nież i współ­pra­co­wać z wie­loma fun­da­cjami, które wy­ma­gają od wo­lon­ta­riu­szy pełnoletniości.