Wizyta Mistrza Polski Śląska Wrocław

17 maja

Dnia 17 maja 2012 roku od­było się spo­tka­nie uczniów Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu z za­wod­ni­kami WKS Śląsk Wrocław — ak­tu­al­nymi pił­kar­skimi mi­strzami Polski. Re­pre­zen­ta­cję two­rzyli: obrońca Ślą­ska Tadeusz Socha oraz asy­stent tre­nera Paweł Barylski. Wizyta miała miej­sce w ra­mach pro­gramu „Czternastka miej­scem spo­tkań i dyskusji”.

Mi­strzów powitano z na­leż­nymi im ho­no­rami: za­brzmiał kul­towy utwór ze­społu Queen „We are the Champions”, można też było zo­ba­czyć frag­ment uro­czy­sto­ści dla fa­nów zor­ga­ni­zo­wa­nej w Rynku.

Najważniejszym ele­men­tem spo­tka­nia były jed­nak py­ta­nia za­da­wane Gościom przez pro­wa­dzą­cych. Czternastkowi dzien­ni­ka­rze py­tali o emo­cje i uczu­cia zwią­zane z dzier­że­niem ty­tułu mi­strzow­skiego, na­stęp­nie o „in­dy­wi­du­al­no­ści”, wy­jąt­kowe oso­bo­wo­ści w dru­ży­nie. Pojawiły się także kwe­stie zwią­zane ze zdro­wym sty­lem życia i pra­wi­dło­wym spo­so­bem od­ży­wia­nia się.

Tadeusz Socha zdra­dził, że w Ślą­sku to Łukasz Madej jest nie­tu­zin­ko­wym czło­wie­kiem, za­pew­nił rów­nież, iż współ­praca za­wod­ni­ków z tre­ne­rem Lenczykiem prze­biega bar­dzo do­brze. Piłkarz opo­wie­dział także o swoim dzie­ciń­stwie, szkol­nych cza­sach i po­cząt­kach ka­riery pił­kar­skiej — przy oka­zji zło­żył po­dzię­ko­wa­nia swo­jemu pierw­szemu tre­ne­rowi, obec­nemu na­uczy­cie­lowi WF-u w Zespole Szkół nr 14, pro­fe­so­rowi Leszkowi Zdziebło. Na ko­niec po­ja­wiło się kilka py­tań z wi­downi. Uczniowie za­py­tali się o przy­szłość za­wod­ni­ków bez kon­trak­tów, o sto­sunki z ki­bi­cami oraz szanse Ślą­ska Wrocław na awans do fazy gru­po­wej Champions League. Po za­koń­cze­niu spo­tka­nia Goście zo­stali na auli, cier­pli­wie roz­da­jąc au­to­grafy i wy­pi­su­jąc de­dy­ka­cje na oko­licz­no­ścio­wych pla­ka­tach wy­da­nych z oka­zji zdo­by­cia mi­strzo­stwa Polski. Serdecznie dzię­ku­jemy Gościom za przy­by­cie i życzymy dal­szych, jesz­cze więk­szych suk­ce­sów. Do zobaczenia!

Tekst zapożyczony ze strony szkoły.